การพัฒนาบุคลากรของเรา

ร่วมงานกับเรา > การพัฒนาบุคลากรของเรา

เอส เอ็น เอ็น ภูมิใจในพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันสร้างโอกาสทางการเงินแก่ทุกคนที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการคัดกรอง ตรวจสอบ และช่วยเหลือที่เป็นมืออาชีพและรวดเร็ว

พันธกิจหลักของเอส เอ็น เอ็น มิใช่เพียงแค่การเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อรถยนต์และบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึงการมุ่งสู่การเป็นที่ทำงานในอุดมคติด้วย ดังนั้น การหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมืออาชีพ จึงเป็นเรื่องที่เอส เอ็น เอ็น ให้ความสำคัญมาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จึงถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเอส เอ็น เอ็น ไปสู่การเป็นสถานที่ทำงานที่พนักงานทุกคนอยากมีส่วนร่วม และมีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยแนวคิดหลักที่เราใช้คือ


SNN P R O U D

นอกจากแนวคิด SNN PROUD แล้ว เรายังมีกิจกรรมเพื่อช่วยยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นกันเองในทุกๆ เดือนอีกด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2561 ค่านิยมเอส เอ็น เอ็น ได้ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น “SNN Core Values The Movie” เพื่อสื่อสาร และสร้างความเข้าใจในค่านิยมองค์กรแก่พนักงาน เรายังได้พัฒนาโครงการ Values Admire Card เพื่อให้พนักงานได้แสดงความรู้สึกชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมเอส เอ็น เอ็นผ่านข้อความให้กำลังใจสั้นๆ อันจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นเอส เอ็น เอ็นมากยิ่งขึ้น


P

People

บุคลากร เป็นหัวใจหลักของเอส เอ็น เอ็น ดังนั้น เราจึงวางแผนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยพนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนาบุคคลที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะตัว ตามแผนความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน ซึ่งในปี 2560 เราได้เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำของผู้จัดการแต่ละฝ่ายเป็นพิเศษ โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาบุคลากรชั้นนำระดับประเทศและระดับสากล อาทิ บริษัทพาวเวอร์ อิน มี จำกัด ในการจัดหลักสูตรอบรมจำนวน 2 หลักสูตร สำหรับพนักงานในตำแหน่งบริหารกว่า 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เพื่อนพนักงานและทีมงาน มุ่งมั่น สร้างสรรค์งานที่เป็นเลิศ

R

Right System

การพัฒนาระบบงาน ให้เอื้อต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดี เช่น การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน โดยในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เราได้พัฒนาระบบขึ้นมา เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้เอง นอกจากนี้ เรายังได้ริเริ่มรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อทำให้การเรียนรู้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายแก่พนักงานในการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย

O

Obligation

เอส เอ็น เอ็น เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เสนอแนะ และพัฒนาองค์กร ถือเป็นข้อตกลงที่เราทำร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การสถานที่ทำงานในอุดมคติ ซึ่งเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่านการสำรวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และเราได้นำข้อเสนอแนะมาพัฒนาการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วย


“เราสร้างผู้นำจากรุ่นสู่รุ่น ผู้บริหารกว่า 20 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำ
ที่เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศสู่ลูกค้า”


U

Uprightness

การยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นสิ่งที่พนักงานเอส เอ็น เอ็น ทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรักษาคำมั่นสัญญานี้ พนักงานทุกคนได้ถูกสร้างสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีการอบรม ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักรู้ในหลักการดังกล่าวแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

D

Development

การพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถของบุคลากร เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เอส เอ็น เอ็น ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานเติบโตและมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมเอส เอ็น เอ็น และการประเมินภาวะความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ อีกหนึ่งโครงการที่เราให้ความสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดทำแผนการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการในการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงานภายในเอส เอ็น เอ็น ตลอดจนบริษัทในเครือ โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีศักยภาพสูง รวมถึงมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญ และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่เหมาะสมในการเข้ามาสืบทอดตำแหน่งงานนั้นๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน นอกจากนี้เอส เอ็น เอ็น ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (English for Business) ให้กับพนักงานกว่า 200 คน เพื่อรองรับการเติบโต ที่จะมีความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้ามากขึ้นในอนาคต