Manager Trainee Program

ร่วมงานกับเรา > Manager Trainee Program

หลักสูตรอบรม Manager Trainee

เอส เอ็น เอ็น มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างคนให้เติบโต มีความเชี่ยวชาญในสายงาน เป็นมืออาชีพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เอส เอ็น เอ็น มีศูนย์พัฒนาวิชาชีพและศักยภาพบุคลากร (SNN Leasing HR Potential and Career Development Center) เป็นของตัวเอง สร้างขึ้นเพื่อ 25 เมษายน ปี พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “บ่มเพาะ..พัฒนา..ก้าวหน้า..” แก่บุคลากรของเอส เอ็น เอ็น จากรุ่นสู่รุ่นหลักสูตรอบรม Manager Trainee มีความป็นเอกลักษณ์เฉพาะเของเอส เอ็น เอ็น สำหรับผู้ที่ต้องการเติบโตในสายงานด้านสินเชื่อ หลักสูตรอบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับบริหาร มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมทุกด้าน เช่น การประเมินสภาพรถยนต์ยี่ห้อและประเภทต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและเป็นมืออาชีพ หลักการบริหารคน สาขา หรือการทำการตลาดที่ตรงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังสร้างและพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำ เพื่อสามารถสร้างทีมและทำงานร่วมกับทีมงาน พร้อมผลักดันให้ตนเองและทีมงานบรรลุเป้าหมายที่ตนและองค์กรตั้งไว้ได้ โดยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง งาน และองค์กร พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งดี ที่เรามี 5 วิถี DNA เอส เอ็น เอ็น ให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกของพนักงานทุกคน
ผู้ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้จัดการประจำสาขาต้องผ่านหลักสูตร Manager Trainee ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 6 เดือน ตลอดระยะเวลาต้องผ่านการเคี่ยวกร่ำ ฝึกฝน พัฒนา ยอมรับการสร้างจนสามารถผ่านทุกระดับไปได้ครบถ้วนด้วยตนเอง ผู้ที่ผ่านหลักสูตรไปได้จะได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิหลักสูตรการอบรม PUTA สู่ปฏิบัติการ Used Car Top Ranking ค้นหาขุนพลคนจริง SNN หลักสูตรพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในการประเมินสภาพรถมือสอง ระยะเวลาหลักสูตร 150 วันอีกหนึ่งหลักสูตรที่ต้องผ่านการฝึกอบรมของ Manager Trainee ปัจจุบันเอส เอ็น เอ็น ได้สร้างคนคุณภาพผ่านหลักสูตรนี้ไปแล้วถึง 4 รุ่น ได้แก่ G1 G2 G3 G4 และยังมีการสร้างอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง หลักสูตรนี้ไม่เพียงสร้างคนให้เป็นมืออาชีพในการทำงานและการบริหารทีมเท่านั้น แต่ยังสร้างจิตสำนึก ปลุกพลังให้เกิดความรักในองค์กรและการร่วมมือกันทำงานเป็นทีมอีกด้วย