สมัครขอสินเชื่อ


เงื่อนไข:

  1. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
  2. ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
  3. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) หมายถึง ลูกค้าผ่อนชำระตรงกำหนดเวลาในแต่ละงวดตลอดสัญญา
  4. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) สำหรับการจดทะเบียนรถประเภทส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการรับจ้าง หรือรถสาธารณะ
  5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ดังกล่าวเป็นคร่าว ๆ ตามที่เห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด


ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เอส เอ็น เอ็น

ยอดเงินกู้จำนวน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่  4% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 4,280 บาท
1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
• (200,000 x 4% x 5) = 40,000
2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
[(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด
• [(200,000 x 4% x 5) + 200,000] / 60 x 1.07 = 4,280

เงื่อนไข:

  1. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
  2. ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
  3. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) หมายถึง ลูกค้าผ่อนชำระตรงกำหนดเวลาในแต่ละงวดตลอดสัญญา
  4. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) สำหรับการจดทะเบียนรถประเภทส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการรับจ้าง หรือรถสาธารณะ
  5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ดังกล่าวเป็นคร่าว ๆ ตามที่เห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด


ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เอส เอ็น เอ็น

ยอดเงินกู้จำนวน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่  4% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 4,280 บาท
1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
• (200,000 x 4% x 5) = 40,000
2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
[(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด
• [(200,000 x 4% x 5) + 200,000] / 60 x 1.07 = 4,280