ยินดีต้อนรับสู่ SNN TFF


หรือ

สิทธิประโยชน์พิเศษมากมายได้ทุกวัน

...

วางแผนการเงิน

ไม่ว่าแผนชีวิตของคุณเป็นยังไง เอส เอ็น เอ็นก็ช่วยคุณวางแผนได้ เพื่อเป้าหมายในฝันของคุณ

...

บทความดีๆ

เพราะมีอีกหลายเรื่องราวในชีวิตที่อยากให้คุณรู้ พบกับบทความดีๆ ในแบบส่งตรงถึงคุณ เพราะมีเพียงสมาชิก SNN TFF เท่านั้นที่มีสิทธิ์

...

อนาคตพิษณุโลก สู่สังคมเมือง

พิษณุโลกของเรากำลังจะกลายเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ ให้คุณสังเกตแนวเส้นทางการเติบโตที่แอททรีนำมาฝากกันให้ดีๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “SNN TRUE FRIEND FOREVER (SNN TFF)”

 1. บริการ “SNN TFF” เป็นการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด แก่บุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของเอส เอ็น เอ็น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการได้รับข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเอส เอ็น เอ็น และข่าวสารอื่นๆ รวมทั้งผู้ใช้บริการยังสามารถบันทึกข้อมูลหรือข่าวสารที่สนใจ ตลอดจนใช้บริการอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นต่อไป
 2. ในการสมัครเป็นสมาชิก “SNN TFF”  ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเอส เอ็น เอ็น ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ หรือกรณีที่สมัครเป็นสมาชิกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผู้ใช้บริการต้องกรอก อีเมล แอดเดรส (Email Address) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การกระทำใด ๆ ที่ทำผ่านบริการ “SNN TFF”  โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) หรือ อีเมล แอดเดรส (Email Address) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการดังกล่าว ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าผู้ใช้บริการ เป็นผู้กระทำด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จากการเข้าใช้บริการ “SNN TFF” ไม่ว่าด้วยเหตุใด
 3. บริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่เปิดเผยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้เฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอนุญาติสิทธิ์ (Allow Permission) ให้แต่ละเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) แบ่งปันข้อมูลได้เท่านั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) แต่ละเครือข่าย โดยบริษัทฯจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการบันทึกรหัสผ่าน (Password) ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป และผู้ใช้บริการต้องติดต่อบริษัทฯ และ/หรือดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่บันทึก ประกาศ เผยแพร่ แจกจ่าย ส่งต่อ หรือเก็บข้อมูลใด ๆ ในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ ยุติ หรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูล หรือการใช้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้
 6. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ  “SNN TFF”  ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่ประการใด
 7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทฯ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียด และเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยการนำเสนอดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน ภาษีอากร หรืออื่น ๆ แก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเจาะจง บริษัทฯ จึงไม่แนะนำให้ผู้ใช้บริการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร หรือรายละเอียดดังกล่าว โดยปราศจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
 8. เว็บไซต์ที่ให้บริการ “SNN TFF” อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ มิได้เป็นเจ้าของ ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ จากลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ให้บริการ “SNN TFF”
 9. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าใช้บริการ “SNN TFF” ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ นำเสนอในเว็บไซต์ รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกการให้บริการ “SNN TFF” แก่ผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบ
 11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ นำข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกลงในเว็บไซต์ไปใช้ เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ทำการติดต่อสอบถาม และ/หรือเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำกับและควบคุมดูแล